Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Adecuació de l'espai de premsa del Palau de la Generalitat, Barcelona

L'objectiu essencial era recuperar els espais originals que ressaltessin el caràcter monumental i representatiu de l'edifici.
A la planta baixa, la nova funcionalitat, la sala de premsa, és molt apropiada a les característiques físiques d'aquests espais i a la localització concreta dins del conjunt del Palau.
Se suprimeixen els entresolats i les compartimentacions per deixar visible l'estructura arquitectònica original. A partir d'aquests espais obtinguts, es proposa una implantació de nous elements funcionals d'acord amb els responsables de premsa del Departament. L'objectiu principal del projecte era obtenir un espai continu, però diferenciat segons funcions concretes, i un alt nivell de qualitat arquitectònica i de prestacions tècniques. Igualment, a la planta segona i sota coberta, es van enderrocar els forjats existents i se'n van construir uns de nous que garanteixen una alçària lliure interior suficient. La reordenació dels nivells permet, d'una banda, recuperar uns espais singulars com a oficines d'un alt nivell de qualitat arquitectònica, i també fa possible l'ampliació i la reubicació de la central de clima del Palau i la dota d'un accés directe des del nucli d'ascensors.