Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Rehabilitació de les façanes de l'edifici Foment del Treball, Barcelona

 

Actuació en dues fases: coberta i façanes. En cobertes la intervenció executada ha estat el reforç estructural. Tota la impermeabilització, l'acabat de la coberta amb paviment flotant de pedra calcària i altres acabats. En façanes s'ha actuat al carrer Mercaders, Francesc Cambó, Antoni Maura i Via Laietana.

En la primera façana es va realitzar la reconstrucció de tot el parament amb nou enlluït de calç. En les altres façanes la intervenció va consistir en un decapatge total del revestiment existent per a posterior restauració i consolidació de paraments, realitzant recuperació de volums de pedra artificial i zones d'estuc mitjançant morters de calç, igualant textures, volums i especejament. Acabat mitjançant tècniques de veladura a base de silicats i pigments naturals per a homogeneïtzació total de superfícies. Es va realitzar també la substitució parcial de les fusteries de fusta existents per fusteries d'alumini.