Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis no residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Rehabilitació de les façanes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

L'Estadi Olímpic de Montjuïc, denominat a partir del 2001 Estadi Olímpic Lluís Companys, va ser projectat per l'arquitecte Domènech i Roura i inaugurat l'any 1929 amb motiu de l'Exposició Universal.
La façana de l'Estadi Olímpic es va revestir amb maó massís i formigó ciclopi l'any 1929 sobre el petit fonament superficial de formigó en massa, aixecant, com a encofrat perdut, un envà de maó massís a la cara interior i el revestiment de pedra artificial o natural, segons els casos, a l'exterior.
La nova actuació inclou l'enderrocament de tot el mur ciclopi i, alhora, l'extracció de l'aplacat existent fins a arribar al paràmetre de fàbrica o mur de formigó armat del 1992.
Sota un projecte elaborat per l'equip 2BMF (2 Buxadé, Margarit, Ferrando, SL Arquitectos), se'n va fer una reconstrucció fidel mitjançant un procés constructiu en el qual tot es va fer a la vegada. Per nivells d'execució, en funció del modulat de l'aplacat definitiu es va anar construint el mur de formigó armat que, ancorat al mur de 20 cm de formigó que es va fer per als Jocs Olímpics del 1992, fa que totes les capes de la nova façana treballin solidàriament i col·laborin a aportar rigidesa i estabilitat general a la façana de l'Estadi.
Superfície construïda: 15.400 m².