Skip to main content

Rehabilitació d'edificis

Edificis residencials

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Rehabilitació de l'edifici d'habitatges a l'av. Diagonal 401, Barcelona

L'àmbit d'aplicació de les obres de reparació d'una sèrie de deficiències i patologies detectades en la inspecció tècnica d'un edifici d'habitatges situat en l'Avinguda Diagonal, 401 de Barcelona, va comprendre la intervenció als patis interiors de la finca, així com en la façana principal i en la mitgera amb l'edifici confrontant.

Es va tractar en línies generals del repicat, reparació i pintat dels revestiments, restauració de baranes balustrades originals, desmuntatge, reparació i consolidació de l'estructura i les teules ceràmiques existents en els ràfecs de la façana i de la cúpula de la coberta. Es va instal·lar una nova estructura de fusta en la mateixa zona, neteja de la façana principal amb aigua a pressió, hidrofugat de la pedra natural existent en la façana principal, esmaltat de totes les fusteries existents als patis i de la totalitat de les baranes de la façana, substituint-se les tres claraboies que hi havia en la coberta.

La superfície d'intervenció de façana principal de l'Avinguda Diagonal, 401 és de 519,75 m² i als patis interiors és de 1.395,20 m² comprenent aquestes l'altura equivalent des de cota de carrer a coberta en Avinguda Diagonal.