Skip to main content

Restauració
històrico-artística

Casa unifamiliar calle Margarita Xirgu, Sitges

Façanes exteriors de la Biblioteca Nacional d'Espanya, Madrid

L'actuació sobre façana es va restringir a les zones i elements que presentaven un grau de deteriorament important, on hi havia la possibilitat que caiguessin fragments importants o hi haguessin problemes d'entrada o retenció d'aigua.
Per resoldre aquests problemes, es van fer quatre tipus d'actuacions: segellament d'esquerdes/fissures, cosit d'esquerdes/fissures, consolidació d'elements i injeccions amb morter de calç líquida, PLM o injecció de morter natural de calç hidràulica NHL. Tots aquests treballs es van fer sota supervisió de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. D'altra banda, també es va dur a terme la neteja de l'escala en sec amb microesferes de vidre, i es van restaurar i reparar les faroles.

Restaurem el patrimoni històrico-artístic des del rigor professional i la qualitat.